Overigemenu

algemene voorwaarden

Welke zorg leveren wij

Wij leveren fysiotherapeutische zorg, beweegzorg vanuit een positieve gezondheid benadering.

 

Kwaliteit

Kwaliteit vinden wij bij Corpus Vitae erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten zijn dan ook geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Genootschap Fysiotherapie), het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie).

 

Wat vragen we van u

 • Lees uw verzekeringspolis goed na betreffende uw vergoeding voor fysiotherapie.
 • Controleer in hoeverre uw zorg bij Corpus Vitae door uw zorgverzekeraar vergoed wordt.
 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee.
 • Afspraken afzeggen/verplaatsen moet minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt persoonlijk opgehaald.
 • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegegeven over/van uw behandeling.

 

Bejegening

Voor de omgang met de cliënten en therapeuten zijn een aantal richtlijnen binnen de praktijk opgesteld.

 • De werkwijze wordt bij het eerste consult voorafgaand aan de behandeling uitgelegd.
 • Indien er bezwaren zijn b.v. vanuit geloofsovertuiging tegen bepaalde (be)handelingen of therapeuten, dan dient de patiënt dit voorafgaand aan het eerste consult kenbaar te maken.
 • Als derden (b.v. een collega) bij een consult aanwezig zijn, zal vooraf aan de patiënt toestemming gevraagd worden.
 • Wij zijn een opleidingsplaats, dat betekent dat er stagiaires in de praktijk aanwezig zijn.
 • De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen, en eventuele ongewenste informaliteit achterwege te laten.
 • Uw informatie en bezoek vallen onder onze geheimhoudingsplicht en zullen derhalve niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden besproken worden.

 

Aangezien er in de praktijk overwegend meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn er wat richtlijnen om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit om voor eenieder een prettige en veilige omgeving te waarborgen.

 • Patiënten dienen zich volgens algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, uit de praktijk te zetten.
 • Denk aan uw (waardevolle) eigendommen indien u uw jas/tas achterlaat aan de kapstok of in de wachtruimte. De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in of om het pand.

 

Patiëntenregistratie

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw administratieve en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Zij hebben geheimhoudingsplicht.

 

Het eerste consult

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een fysiotherapeutisch consult, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u screenen, een intakegesprek houden (of u met uw vraag wel bij de juiste hulpverlener bent), eventueel volgt er dan een lichamelijk onderzoek en kan aan de hand daarvan bepaald worden of een behandeling en behandelplan noodzakelijk is. Dit consult zal maximaal 45 minuten in beslag nemen.

 

Privacy-reglement

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

 

Teneinde de fysiotherapie verder te ontwikkelen en op een hoog niveau te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Indien uw gegevens daarvoor gebruikt worden zal dit volledig anoniem zijn. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor anoniem wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat aangeven bij uw therapeut.

 

Wanneer het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, worden deze slechts verstrekt wanneer uw daar schriftelijk toestemming voor hebt verleend aan de onderzoeker.

 

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de patiënt zelf, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Medische dossiers worden 20 jaar lang gearchiveerd volgens de WGBO. (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst)

 

Betalingsvoorwaarden

 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van de praktijk. De praktijk heeft met verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten. In deze gevallen kan de praktijk uw kosten direct bij de zorgverzekeraar declareren, indien u beschikt over een natura polis. (Kijkt u zelf goed na wat voor u van toepassing is). In alle andere gevallen ontvangt u zelf de nota en kunt u (voor zover uw zorgpolis dit toestaat) de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • U bent als patiënt onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de gemaakte kosten.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afgesproken datum/tijd afgezegd te worden, indien dit korter dan 24 uur van tevoren gebeurt ontvangt u een ‘no show’ nota. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, ontvangt u een herinneringsfactuur, die u per omgaande dient te voldoen. Indien hier wederom geen betaling volgt, ontvangt u een aanmaning met aankondiging van extra incassokosten. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren dan staat het Corpus Vitae vrij om zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen.
 • De met incasso gemoeide kosten, waarmee ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

 

Oktober 2021

 

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Corpus Vitae Fysio- & Manuele Therapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, met name:

       o voor fysiotherapeutische zorgverlening;

       o voor doelmatig beheer en beleid;

       o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Corpus Vitae Fysio- & Manuele Therapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Corpus Vitae Fysio- & Manuele Therapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.


our trusted partners, thanks for your support!