Overigemenu

Informatie & contact

Corpus Vitae Fysio & Manuele Therapie  is dé fysiotherapie praktijk in Amsterdam-Zuid, voor mensen van alle leeftijden, van professionele sporters tot minder actieve mensen en ouderen. Wij bieden snelle toegang tot excellente zorg die u begeleidt om uw gezondheid te verbeteren, prestaties te verbeteren en u weer op niveau te brengen na blessures.
Corpus Vitae Fysio & Manuele Therapie  is dé specialist in Amsterdam op het gebied van fysiotherapie en revalidatie bij gewrichts- en spierklachten.

AVG & Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Corpus Vitae Fysio- & Manuele Therapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, met name:

       o voor fysiotherapeutische zorgverlening;

       o voor doelmatig beheer en beleid;

       o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Corpus Vitae Fysio- & Manuele Therapie hebben zich verplicht om     vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Corpus Vitae Fysio- & Manuele Therapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

De fysiotherapeuten van Corpus Vitae Fysio & Manuele Therapie

zijn gespecialiseerd in het behandelen van bewegingsklachten. Vanzelfsprekend staan al onze fysiotherapeuten geregistreerd in het  Kwaliteits Register Fysiotherapie (KRF) het van het  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie  ( NVMT ). Daarnaast hebben al onze fysiotherapeuten een aanvullende specialisatie.

De revalidatie zalen bij Corpus Vitae Fysio & Manuele Therapie
zijn uitgerust met de moderne revalidatie-apparatuur van Enraf-Nonius het zgn EnTrack systeem. Het En Track systeem is het enige oefensysteem dat uw revalidatie kan volgen, opbouwen en de gegevens hiervan naderhand kan reproduceren.

Eerste bezoek?

Bij het eerste bezoek dient u mee te nemen:
– verzekeringspasje c.q. -polis
– legitimatie i.v.m. uw BSN nummer
– evt. een verwijsbrief van de huisarts of specialist

Telefoon

Wij zijn telefonisch goed bereikbaar voor het maken van afspraken, van maandag tot en met vrijdag,
van 08:00 tot 16:30 op telefoonnummer: 020 – 305 3600 of maak gebruik van ons aanmeldingsformulier.

Openingstijden (per 01-01-2019)

Betreft openingstijden praktijk en trainingszaal, individuele afspraken met uw fysiotherapeut kunnen in overleg buiten deze tijden plaatsvinden.

Maandag
08.00 – 17.30 uur
Dinsdag
08.00 – 18.00 uur
Woensdag
08.00 – 18.00 uur
Donderdag
08.00 – 18.00 uur
Vrijdag
08.00 – 18.00 uur
Zaterdag
09.00 – 13.00 uur

Openbaar vervoer naar locatie Laan der Hesperiden 112

GVB
TRAM 5 ( halte olympisch stadion )

NS

(Station Amsterdam – Zuid) 10 minuten lopen

Grotere kaart weergeven

 

 


our trusted partners, thanks for your support!