Overigemenu

Kinderfysiotherapie Amsterdam Zuid

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie maar dan gericht op zuigelingen, kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of zelfs afwijkend ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten, dit kan verschillende oorzaken hebben. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving (school, leeftijdsgenoten of een sportclub) te voldoen.

Werkwijze van de kinderfysiotherapeut binnen Corpus Vitae, Amsterdam Oud Zuid

Kinderfysiotherapie Corpus Vitae onderscheidt zich door de kleinschaligheid en de aandacht die er te allen tijde is voor uw baby of kind. Daarnaast staat kinderfysiotherapie Corpus Vitae voor hulpvraag gerichte zorg, dat wil zeggen dat de vraag van de ouder en de vraag van het kind centraal staan bij de therapie.

Intake, onderzoek en de behandeling

De kinderfysiotherapeute gaat samen met de ouders op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag of hulpvragen die er op dat moment zijn. De kinderfysiotherapeut verricht een onderzoek en gebruikt hierbij ook testen om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is en om de klacht eventueel meetbaar te maken. Zo kan er gedurende de behandeling geëvalueerd worden of de behandeling daadwerkelijk effecten heeft. Samen met de ouders wordt na het onderzoek een plan van aanpak gemaakt. Zo nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld gedurende de evaluaties tijdens de behandelingen. Het oefenmateriaal en de omgeving gedurende de behandeling zijn erop gericht om plezier te hebben in het bewegen en bepaalde motorische functies te “oefenen” en te behalen. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor het grootste gedeelte uit houdings,- hanterings,- of speladviezen aan de ouders.

 

Plagiocephalometrie

Plagiocephalie is afplatting van het hoofdje (deformatieve plagiocephalie). Dit komt voor bij ongeveer 1 op de 5 baby’s vanaf 7 weken.

Risicofactoren zijn het slapen op de rug in één voorkeurshouding en het te weinig op de buik laten spelen. Schedelasymetrie bij de geboorte is geen voorspeller van de schedelasymetrie op de leeftijd van 7 weken.

Met plagiocefalometrie (PCM) kunnen schedelmetingen betrouwbaar en valide, niet belastend en met weinig kosten worden uitgevoerd. Met PCM kan de ontwikkeling van de schedelvorm worden gevolgd en kan men vaststellen of uitgebreider onderzoek noodzakelijk is en of behandeling nodig is.

 

Rapportage

Gedurende de behandelingen bij de kinderfysiotherapeut wordt regelmatig aan de verwijzende specialist of huisarts en aan andere hulpverleners en begeleiders gerapporteerd. Rapportage worden alleen verstuurd in overleg en met toestemming van de ouders. Deze wordt ondertekend op een daarvoor gemaakt formulier. Ouders krijgen altijd een kopie van de rapportages die gedaan worden.

Aan huis behandelen

Bij zuigelingen, kinderen jonger dan 1 jaar of in geval van bedlegerigheid (na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of in geval van een meervoudige handicap of terminale ziekte) kunnen de behandelingen aan huis plaatsvinden, echter hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts of andere verwijzer nodig.

Hoe vaak is kinderfysiotherapie nodig?

Hoe lang de behandeling uiteindelijk duurt, hangt af van de ernst van de aandoening en aan het kind. Elk kind is anders er is dan ook niet zeggen na hoeveel keer behandelen een kind klaar is. Bij de een duurt het nou eenmaal langer dan bij de ander. Wel is het belangrijk om iedere dag te oefenen, 1-2 keer kinderfysiotherapie per week is niet voldoende om tot een goed behandeleffect te komen. Het hangt er dus vanaf in hoeverre de ouders en het kind thuis therapietrouw zijn en hun huiswerkoefeningen doen.

Verwijzing

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, ouders kunnen dus indien zij zich zorgen maken over hun kind zonder verwijzing een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeute van Corpus Vitae.De kinderfysiotherapeut zal dan een onderzoek verrichten en een advies geven. Tevens zal de kinderfysiotherapeut contact opnemen met de arts om het advies kenbaar te maken (mondeling of schriftelijk).

Daarnaast kan de ouder en het kind ook eerst naar de huisarts, CB-arts, kinderarts of iets dergelijks gaan met de vraag of het verstandig is om de kinderfysiotherapeut in te schakelen. De arts kan dan een verwijzing schrijven voor: ‘kinderfysiotherapie’ of ‘kinderfysiotherapie aan huis’. Als langdurige kinderfysiotherapie nodig is, dan is altijd een verwijzing noodzakelijk van een specialist.

Vergoedingen

De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

–       Bij niet chronische aandoeningen worden maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed.

–       Bij chronische aandoeningen worden mits er een verwijzing van de verwijzer aanwezig is alle behandelingen vergoed

Als uw kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk heeft gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op het aantal behandelingen waar uw kind recht toe heeft vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket op hoeveel behandelingen u extra recht heeft boven de 18 keer uit de basisverzekering. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar.

Niet voldoende verzekerd of niet aanvullend verzekerd en toch kinderfysiotherapie

Zijn uw behandelingen uit het basispakket voor kinderfysiotherapie op en wilt u toch dat u kind verder behandeld wordt, dit is mogelijk bij Corpus Vitae. Indien de kosten niet vergoed worden ontvangt u een factuur van Corpus Vitae.


our trusted partners, thanks for your support!